V&G plan (veiligheids- en gezondheidsplan)

Een VGM of  V&G plan maken kan soms best lastig zijn, maar u kunt het natuurlijk ook uitbesteden.
Wij kunnen voor de benodigde V&G plannen opstellen. Desgewenst kan dat in twee delen uitgevoerd worden.
Een deel voor tijdens de ontwerpfase, wanneer het werk nog niet gestart en een deel voor tijdens de uitvoeringsfase.

Een V&G plan heeft u nodig bij grotere projecten, waarbij meerdere bedrijven op een project werkzaam zijn. Dit houdt in dat er een risico-inventarisatie gemaakt wordt specifiek voor een project. D.w.z.  een risico-inventarisatie per bouwactiviteit en per bouwfase. Hierin worden alle mogelijke risico’s beschreven met de benodigde maatregelen en acties om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Tevens worden hierin maatregelen opgenomen voor de bedrijfshulpverlening.
Door het opstellen van een V&G plan zorgt u ervoor dat werknemers op het project veilig kunnen werken. Hierin staan afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever en de diverse hoofd- en onderaannemers.

Een V&G- plan heeft u nodig in de volgende situaties:

 • Op projecten waar verschillende bedrijven werkzaamheden verrichten.
 • Bij risicovolle bouwprojecten, zoals
 • Wanneer bouwprojecten  langer duren dan 30 werkdagen en  op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken;
 • bouwprojecten die u vooraf aan Inspectie SZW moet melden.

 

V&G plan laten toetsen

Ook bieden we de mogelijkheid voor het laten toetsen van uw V&G plan door onze veiligheidskundige.

Ontwerpfase

De volgende onderwerpen worden beschreven in het V&G plan voor de ontwerpfase:

 • Projectomschrijving
 • Overzicht betrokken organisaties
 • Coördinator tijdens ontwerpfase
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwerp (uitvoerings-, beheer- en onderhoudsfase van het ontwerp)
 • Plan van Aanpak voortvloeiende uit RI&E ontwerpfase
 • Overige risico’s

Uitvoeringsfase

De volgende onderwerpen worden beschreven in het V&G plan voor de uitvoeringsfase:

 • Samenwerking,  afspraken en de wijze van coördineren tussen de verschillende bedrijven.
 • Er wordt een V&G coördinator aangesteld voor tijdens de uitvoeringsfase.
 • Afspraken zoals, wie is wanneer en waarvoor verantwoordelijk.
 • Beschrijving van de samenwerking tussen werkgevers en eventueel zelfstandig werkenden op de bouwplaats. Welke voorzieningen daarbij worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend.
 • De wijze van uitvoering van de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats en de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers plaatsvindt.
 • Het aanpakken van de gezamenlijke risico’s, zoals de inrichting van het bouwterrein, intern transport, opslag van het bouwmateriaal,  e.d.
 • Risico’s (en maatregelen) in geval van aantreffen van bijv.  asbest of asbesthoudende producten , verontreinigde grond e.d. welke onbekend waren tijdens de ontwerpfase.
 • Hoe om te gaan met de bijzondere risico’s en risico’s als gevolg van de samenloop van werkzaamheden.
 • Afspraken hoe om te gaan met de gevaren die voortkomen uit de wisselwerking tussen de bouwwerkzaamheden en de doorgaande reguliere werkzaamheden op projecten zoals scholen, ziekenhuizen, fabrieken, enz.
 • Afspraken over het toezicht op de naleving van de maatregelen in het V&G-plan.

De opdrachtgever ziet erop toe dat de inlener/ uitvoerende bedrijven de uit het V&G plan voortvloeiende maatregelen nemen. De verschillende werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor toezicht op en het naleven van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn eigen medewerkers.

Via ons contactformulier kunt u aanvullende informatie aanvragen of een terugbel verzoek.

Lees hier wat inspectie SZW erover zegt