Bedrijfshulpverlening bestaat uit een aantal eigen medewerkers welke een opleiding tot bedrijfshulpverlener ( BHV’er ) hebben gevolgd.
Deze opleiding stelt hen in staat om, snel een inschatting te maken van een calamiteit bijv. een brand of ongeval en welke maatregelen er nodig zijn.

  • Alarmeren en eventueel evacueren conform de geldende interne instructies
  • Een beginnende brand blussen met een klein blusmiddel
  • Het verlenen van eerste hulp.

In de praktijk betekent dit, dat er binnen drie minuten interne hulp moet kunnen worden geboden. Voordeel van een goede bedrijfshulpverlening is dat dit de gevolgen van de calamiteit kan beperken en de continuïteit van de bedrijfsvoering hiervan zo min mogelijk schade ondervindt.

Bedrijfshulpverlening en de organisatie daarvan maakt deel uit van het Arbeidsomstandighedenbeleid.

Wat zegt de Arbeidsomstandighedenwet?

Ieder bedrijf is verplicht om te zorgen voor de veiligheid van een ieder die zich in het object bevindt of op de grond behorende bij het object.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie bepaald mede de organisatie en invulling van de BHV voor betreffend bedrijf of object, gebaseerd op het zorg op maat principe.

Bij de opbouw van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, het aantal aan te wijzen bedrijfshulpverleners, hun ( specifieke ) deskundigheid, ervaring en uitrusting, moet rekening worden gehouden met factoren zoals:

  • De aard, de grootte en de ligging van het bedrijf
  • De daarin aanwezige gevaren
  • Het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers
  • Het aantal personen dat zich bij een ongeval niet zelfstandig in veiligheid kan brengen

Bedrijfsnoodplannen

Om uw BHV’ers zo goed mogelijk te laten optreden is een goed plan met bhv-procedures onmisbaar. Ook voor deze plannen  kunt u bij ons terecht.

Ontruimingplattegronden

Ontruimingsplattegronden ook wel vluchtwegplattegronden genoemd, zijn een onderdeel van het calamiteitenplan of BHV-plan.
Deze dienen duidelijk de situatie weer te geven m.b.t. de vluchtwegen en aanwezige veiligheidsmiddelen, zoals brandblusmiddelen, verbandtrommels, enz.

Deze plattegronden kunnen van uw eigen logo worden voorzien, en zijn opgesteld/uitgevoerd conform geldende wetgeving en normeringen. Tevens kunnen we de plattegronden voorzien van beknopte instructies “Wat te doen”..

Levering mogelijk in kliklijsten op A3 0f A4 formaat.